Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Πρόσκληση των μετόχων της Ανωνύμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ΚΟΡΟΙΒΟΣ Κ.Α.Ε» σε έκτακτη γενική συνέλευση.

Α.Σ.Α ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας,προσκαλούνται οι μέτοχοι της «ΚΟΡΟΙΒΟΣ Κ.Α.Ε» σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις έντεκα(11) ​Οκτωβρίου 2017 ,ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00 μ.μ. στο κλειστό γυμναστήριο Αμαλιάδας , στην Αμαλιάδα του Δήμου Ήλιδας όπου και η έδρα αυτής.Αν κατά την ως άνω ημερομηνία δεν επιτευχθεί η κατά τον Νόμο απαρτία για τη λήψη απόφασης, οι Μέτοχοι προσκαλούνται σε Α’Επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ανωτέρω χώρο την δεκάτη ογδόα (18) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8.00μ.μ.

Β.ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Επειδή η εταιρεία δεν έχει ακόμη εκδώσει οριστικούς τίτλους μετοχών , οι μέτοχοι θα μπορέσουν να μετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματα τους, εφόσον δηλώσουν με έγγραφό τους στα ως άνω γραφεία της Ανωνύμου εταιρείας, πρόθεση να συμμετάσχουν στην Συνέλευση ,αναφέροντας συγχρόνως τα στοιχεία τους και τον αριθμό των μετοχών τους, τα δε Νομικά Πρόσωπα να ορίσουν και τους εκπροσώπους τους μέχρι και την δεκάτη(10) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη ,το πρωί από ώρα 09:00 π.μ έως και την 14.00 , και στην περίπτωση της τυχόν Α’Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την δεκάτη εβδόμη(17) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη το πρωί από ώρα 09:00 π.μ έως και την 14.00.

Όσοι Μέτοχοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έκτακτη Γενική Συνέλευση με αντιπρόσωπο ,οφείλουν να παραδώσουν στην Εταιρεία και έγγραφα αντιπροσώπευσης τους,μέχρι και την δεκάτη(10) Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη,το πρωί από ώρα 09:00 π.μ έως και την 14.00.

Και

στην περίπτωση της τυχόν Α’Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης την δεκάτη εβδόμη(17) Οκτωβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη το πρωί από ώρα 09:00 π.μ έως και την 14.00.Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του Μετόχου προς τις διατάξεις του άρθρου 28 του κ.ν 2190/1920 ο εν λόγω Μέτοχος μετέχει στην Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια της.

Αμαλιάδα, Δ.Ήλιδας 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ Κόροιβος

ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ